Wat doen wij?

 • Dagopvang en dagbesteding

 

Wij bieden dagopvang en dagbesteding, voltijds of deeltijds, intra- of extramuraal.

Gasten die op regelmatige basis deelnemen aan de activiteiten op het Dagcentrum maken vast deel uit van een van de 6 thema -of 2 leefgroepen waaruit onze werking bestaat. Deze vaste groep biedt een veilig en vertrouwd leef- en werkklimaat.

 

In de themagroepen worden leefgroepsactiviteiten en themagerichte activiteiten aangeboden. Deze activiteiten hoeven niet noodzakelijk een kwalitatief product op te leveren.

Aanvullend bij deze acht groepen werken we een variabel aanbod uit dat bestaat uit

 • sport, beweging  en expressie.

 • vormingsprojecten zoals sociale vaardigheden, verkeer, …

 • Marktkraam Toko

 • individuele ondersteuning op maat (al dan niet in eigen groep)

 • projectwerk

 • Begeleid werken

Als individueel antwoord op de vraag naar dagbesteding, kan ook door onze jobcoachen een geschikte werkpost begeleid werken gezocht worden.

In oktober 2019 stapten we in het nieuwe functionele samenwerkingsverband Werkburo Oost-Vlaanderen. 

Het Werkburo staat voor inclusief werk: gewoon werken op een gewone werkplek, overal op de reguliere arbeidsmarkt. We willen de dienstverlening zoveel mogelijk op maat van de medewerker aanbieden door samen de interesses en talenten te ontdekken en in kaart te brengen. Elke medewerker wordt intensief gecoacht binnen een individueel traject.

Het doel van deze samenwerking is om begeleid werken nog meer op de kaart te zetten binnen Oost-Vlaanderen. Door samen te werken, willen we de wachtlijsten binnen begeleid werken verminderen en meer mensen helpen.

 • Orthoagogische begeleiding 

 

Onze begeleiding van personen met een handicap vertrekt vanuit een emancipatorische visie waarbij:

 • elke persoon uniek is

 • elke persoon rechten en plichten heeft

 • elke persoon ontwikkelingskansen heeft

 

Door een aangepaste begeleiding streven we ernaar dat elke persoon zich kan verwezenlijken, zich kan ontplooien.

Het is daarom belangrijk iedereen kansen en stimulansen te geven zodat hij/zij volgens zijn eigen mogelijkheden zijn leven kan uitbouwen.

Hoe de begeleiding concreet wordt ingevuld is afhankelijk van wie de persoon is, welke vragen, noden, interesses hij/zij heeft (dit is de individuele vraagstelling).

  

Vanuit deze individuele vraagstelling wordt voor elke persoon nagegaan met welk aanbod (leefgroep/themagroep/begeleid werken) hij/zij de meeste mogelijkheden krijgt om zich te realiseren en wat het meeste tegemoet komt aan de noden van de persoon.

 • Ondersteuning van het netwerk

We streven naar ondersteuning van de directe omgeving van de cliënt door vorming en gesprekken, ondersteunende diensten in te schakelen, mogelijkheden tot kortverblijf te benoemen, mee te werken aan de voorbereiding van de toekomst, ...