Stage in het Dagcentrum

Studenten kansen bieden om praktijkervaring op te doen, zien we als deel van de maatschappelijke opdracht binnen onze organisatie. Studenten die een diploma willen halen waarmee ze later ook bij ons tewerkgesteld kunnen worden, willen we de mogelijkheid bieden om via een stage een reële kijk te krijgen op het beroep.

 

Een stage wordt geformaliseerd in een stageovereenkomst die door beide partijen wordt ondertekend. De opleidingsinstelling staat in voor een medisch onderzoek door een bedrijfsgeneeskundige dienst en verzekert haar studenten voor burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen.

 

Een stage blijft een begeleid leerproces. De student neemt deel aan de dagelijkse werking en neemt hierbinnen dezelfde taken op als de medewerkers van zijn/haar dienst (zie functie-omschrijving). De verantwoordelijkheid blijft echter bij de medewerker die de student begeleidt.  Er kan stage gelopen worden binnen alle diensten van ons Dagcentrum, maar in de praktijk zijn er meer studenten binnen de orthoagogische dienst.

We kiezen er voor om een beperkt aantal stagiairs tegelijk op te nemen. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van onze begeleiding waarborgen en de draagkracht van onze teams en cliënten bewaken. Als algemeen uitgangspunt streven we naar maximaal één stagiair uit het volwassenenonderwijs en één stagiair uit het dagonderwijs op het zelfde moment in een groep.

Van dit uitgangspunt kan afgeweken worden, naargelang het aankunnen van de groep. Zo zal binnen een groep met autiwerking voorrang gegeven worden aan studenten die voor een langere periode stage lopen.

Van stagiairs uit het volwassenonderwijs verwachten wij dat zij een jaar (twee modules) stage lopen en dit maximaal (maw drie of vier dagen per week). In het modulair systeem kan een stage starten in februari en overbrugt dan de vakantieperiode juli/augustus. Tijdens deze maanden verwachten we niet dat hij/zij komt, maar de stagiair is uiteraard welkom wanneer hij/zij dit als extra leerkansen wil aangrijpen. Tijdens deze bijkomende momenten zorgt onze organisatie ervoor dat de stagiair verzekerd is.  Voor het schooljaar 2020-2021 zijn alle stageplaatsen helaas ingenomen.